Céljaink

Alapítványunk célja

A Magyar Megelőzési, Bűn Nélküli ÉLET Alapítványt azért hoztuk létre, hogy segítsünk a megtévedt, bűn útjára lépett, de nem erőszakos és emberélet elleni bűncselekményt elkövető embertársaink társadalomba való visszatérésében.

Azért, hogy az így elért sikereket bemutathassuk a ma élő és a jövő nemzedékeinek, s mindazonáltal láttathatjuk velük, nincs hiábavaló küzdelem, egymás segítésével mindig is és csakis előrébb tudunk araszolni.

Az általunk támogatott és sikeresen visszatért emberekkel rehabilitációjuk után sem szakítjuk meg a kapcsolatot, sőt, tevékeny közreműködésükkel felvilágosító beszélgetéseket tartunk akár az elkövetői, akár az áldozati oldalról veszélyeztetett csoportok, társadalmi rétegek körében. Tesszük mindezt azért, hogy ne fordulhasson újra elő, vagy csökkenjen az elkövetett bűncselekmények száma.

Rá kell ébredni, nem a könnyebbnek látszó út a választandó, mert az senkinek sem jó. Bármennyire is nehéz, de a küzdelmet kell választani, a becsületet, tisztességet és a munkát.

Az alapítványunk működése

Az alapítvány elnevezése:
Magyar Megelőzési, Bűn Nélküli ÉLET Alapítvány

Az alapítvány meghirdetendő jelszava:
„Akkor is küzdj, ha hiábavalónak érzed”

Azonosulva és egyetértve Magyarország Kormánya kriminálpolitikai törekvéseivel, tevékenységünket az alábbi területekre bontva, de ugyanakkor mégis egységesen, komplex módon képzeljük el:

1. Prevenció, bűnmegelőzés

A bűnözővé válás megakadályozása, a lehetőségek szűkítése, a veszélyeztetett csoportok folyamatos felvilágosítása, sorsuk figyelemmel kísérése, illetve az e körbe tartozó személyek számának legnagyobb mértékű csökkentése. Az ebben az irányban végrehajtott állami intézkedések erősítése, megtámogatása, kivitelezésükben való közreműködés.

Eszközök és módszerek
  • Folyamatos felvilágosító, feltáró tevékenység, személyes kapcsolattartás útján, iskolák, oktatási intézmények, szakemberek bevonásával, melyek során kontaktus teremthető közvetett és irányított módon, már korábban elítélt, kisebb fajsúlyú elkövetőkkel, azok negatív tapasztalatait mintegy elrettentő erőként megismertetve.
  • Ezen tevékenység hatékonysága érdekében, erre nem a megszokott osztályfőnöki órák, hanem oldottabb légkörű, iskolai sportnapok, vagy délutánok, játékos foglalkozások keretében kerítenénk sort.
  • A fiatal, veszélyeztetett korosztályok számára az illetékes oktatási intézményekkel, hatósági szervekkel karöltve, speciális bűnmegelőzési táborokat, rendezvényeket szerveznénk.
  • Külön együttműködési megállapodás keretében végeznénk tevékenységünket a különösen veszélyeztetett cigány kisebbség körében élő fiatalokkal összefüggésben, mely területen a szakirányú alapítványok, intézmények bevonására kerülne sor.
  • Szakirányú sajtóorgánumok és média felhasználásával, célzott kampányokkal szerveznénk tervszerű és célirányos munkánkat.
2. Viktimológiai tevékenység

Az áldozattá válás, lehetséges előidéző körülményeinek kiszűrése, kiküszöbölése, erre utaló magatartási formák, szokások, beidegződések ismertetése, feltárása. A helyes, nem kihívó viselkedési normák tanítása, különböző, azokat életre hívó szituációkban.

Eszközök és módszerek
  • A leginkább érintett korcsoportok esetében, gyermekek és idősek, rendszeres, esettanulmányokon alapuló személyes kontaktust igénylő beszélgetések és rendezvények szervezése és lebonyolítása szakemberek bevonásával, együttműködve a Rendőrség, Polgárőrség és egyéb szakhatóságok illetékeseivel.
  • Csakúgy, mint az 1. pontban szereplő bűnmegelőzési tevékenység keretében, ezen munkafolyamatokat is egy kikapcsolódást jelentő, vonzó programokkal tűzdelt eseménysorozatba ágyazva végeznénk, mert az oldottabb légkör könnyebbé teszi a helyes magatartási formák átadását, közvetítését és elfogadását.
  • Célirányos kiállítások, nyílt napok szervezésével, évszakokhoz és földrajzilag behatárolható területekhez kötött, kiemelten egyes típusú bűncselekmények szezonális jellegéhez igazodó, ún. Roadshow-k keretében terjesztenénk ismeretanyagunkat, tapasztalatainkat.
  • Időszakos és lökéshullámszerű kampányokat folytatnánk a célcsoport elérését optimálisan biztosító újságok, híradások, információközlő eszközök felhasználásával.
3. Társadalmi reintegráció

A büntetésüket letöltött személyek társadalmi reintegrációjának, visszailleszkedésének hatékony és kézzel fogható elősegítése, munkahely és lakhatás, szakképzés, oktatás közvetlen megteremtésével.

A bűnmegelőzési stratégia, véleményünk szerint, egyik legfontosabb és leghangsúlyosabb része a visszaeső bűnözés hatékony és mérhető megakadályozása, számának csökkentése. A büntetést letöltött személyek igen nagy arányban azért kerülnek ismételten összetűzésbe a hatóságokkal, mert az őket „fogadó” civil társadalom elutasító velük szemben, előítéletek miatt nem tudnak a megélhetés alapját megteremtő munkalehetőséghez jutni, ezáltal ellehetetlenül minden, önmagukkal és a társadalommal szemben fennálló jobbító szándékuk.

Az érintett személyeket kívánja alapítványunk a hozzá majdan kapcsolódó gazdasági társaságokkal együttesen felkarolni, olyan önkéntes alapon szervezendő gazdasági és lakhatást is biztosító közösségek létrehozásával, melyek területileg átjárhatóak, de ugyanakkor mégis elkülönülnek a normál polgárok lakta településektől. Ez biztosítja a reintegrációs folyamat és munka zökkenőmentességét, mellőzve, illetve jelentősen lecsökkentve az újabb bűnbeesés, kísértés lehetőségeit.

Az ismertetett közösségekben a munkavégzés, lakhatás biztosítása mellett, szak-, illetve átképzési lehetőségeket is tervezünk megvalósítani.

Munkánk során szoros együttműködésre törekszünk minden olyan érintett, választott, vagy kinevezett képviseleti szervvel, állami hivatallal, szakhatósággal, gazdasági társulással, amelyekkel a napi operatív teendők közös eljárást igényelnek, vagy nélkülük a kitűzött feladatok, célok nem elérhetőek.

A reintegrációs folyamat része természetesen a büntetés végrehajtási intézményekkel történő napi szintű kapcsolat kialakítása is, hiszen a lehetőség ismertetésével, velük közösen lehet csak hatékony a megelőző, társadalomba „visszakísérő” munka.

Az alapítványhoz kapcsolódó gazdasági társulások működtetése piaci alapon történne, számolva a mindenkori igényekkel és a versenyhelyzettel.

Mind az alapítvány, mind a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságok jogszerűen, a mindenkori törvényi előírásoknak, jogszabályoknak és adózási rendnek megfelelően, áttekinthetően végzik majd tevékenységüket.